Perquè UTM?

Quines implicacions té per al projectista treballar en un plànol dibuixat en projecció UTM?

En un plànol UTM les distàncies en la direcció Est-Oest variaran en funció de la posició geogràfica on ens trobem i per tant no el podrem fer servir per projectar res si el programari que fem servir no té en compte les deformacions a causa de la projecció.

A títol d’exemple, a Barcelona (K aprox.=0.99967), que està pròxima al centre del fus 31, 100 metres de la realitat mesurats en la direcció Est-Oest, equivaldran a 99.967 mesurats en el plànol. En aquest cas hi haurà una diferència de 3,3 centímetres.

Per tant, mai es farà servir un plànol en projecció UTM per a projectar-hi, per exemple, edificis si la distorsió a causa del factor d’escala no és despreciable segons el projecte.

Hi ha alguna aplicació per la que sigui indicat fer servir la projecció UTM sense preocupar-se de les deformacions a causa del factor d’escala?

Sí, qualsevol projecte on els elements a replantejar siguin puntuals, per exemple en un projecte de jardineria o bé en aquells projectes on les distàncies relatives entre els diferents elements tenen poca importància.

I si el projecte constructiu ja s’ha fet sobre UTM assumint (equivocadament) que K=1, quina és la solució?

Hi ha dues possibles solucions, cada una d’elles amb els seus inconvenients:

  1. Replantejar el projecte per mitjà de les coordenades i, per tant, obtenint una construcció emplaçada allí on està en el plànol però sabent que això vol dir que en la direcció Est-Oest s’engrandirà o s’empetitirà depenent de la seva localització geogràfica, per tant les mesures del plànol no es correspondran als elements constructius de la realitat.
  2. Replantejar el projecte agafant un punt com a referència i a partir d’allí respectar totes les mesures relatives de distància, de tal manera que obtindrem un edifici on els elements constructius respectaran les mides del plànol però que el seu emplaçament en el terreny només es complirà en el punt de referència.

Si la UTM no s’hauria de fer servir per a projectar-hi directament, quin seria el procediment correcte?

Abans de començar el projecte, el topògraf ha d’entregar un plànol del terreny en coordenades cartesianes locals que no tingui factor d’escala (K=1) i un llistat de les coordenades de totes les estacions que ha fet servir per a l’aixecament en aquest sistema de coordenades (no en UTM), per contra a l’ajuntament (les necessitats cartogràfiques son diferents a les del projectista) se li entregarà el mateix plànol però amb les coordenades transformades al sistema UTM.

Per a passar del sistema UTM al sistema de coordenades cartesià local amb K=1 es faran servir uns paràmetres de transformació que es calcularan per mitjà de l’observació de les estacions tant en un sistema com en l’altre i per tant, cada estació tindrà dues coordenades, unes UTM i unes cartesianes locals K=1.

Comments are closed.