Mesura de la propietat – Certificats de Georeferenciació

La mesura de la propietat esdevé una de les principals finalitats dels aixecaments topogràfics. La mesura dels límits i construccions amb precisió és l’eina necessària per efectuar les següents operacions:

  • Certificats de Georeferenciació (Representació Gràfica Alternativa, fitxers GML).
  • Correccions cadastrals i del registre de la propietat.
  • Agregacions, segregacions, expropiacions i reparcel·lacions.
  • Afitaments.
  • Peritatges.

Per tal d’adaptar-nos a la Llei 13/2015 del 24 de juny de reforma de la Llei Hipotecària, realitzem el Certificat de Georeferenciació per tal d’incorporar l’immoble al Registre de la Porpietat i al Cadastre.

La Llei 13/2015 del 24 de juny, de reforma de la Llei Hipotecària i del text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, ha establert un sistema de coordinació entre el Cadastre i el Registre de la Propietat per a que aquest incorpori la representació gràfica georeferenciada de les finques registrals emprant com a base la cartografia cadastral. Amb això es persegueix donar major seguretat a les dades d’ubicació, delimitació i superfície de les finques registrals.

Des de l’1 de novembre de 2015, data en la que aquesta llei entra en vigor,  la descripció de les finques al Registre de la Propietat poden venir acompanyades de la representació gràfica georeferenciada de la parcel·la d’acord amb la informació que subministrarà el Cadastre. Fins la data, la majoria de finques es descrivien únicament de manera literal.

El ciutadà podrà sol·licitar voluntàriament la incroproració al Registre de la representació gràfica cadastral en el cas de, per exemple, una compravenda. En operacions que suposin una reordenació del territori com ara segregacions, agrupacions, reparcel·lacions així com immatriculacions de finques al Registre de la Propietat serà necessària la representació gràfica per poder realitzar la inscripció.

En els casos de no estar d’acord amb la representació gràfica cadastral es preveu un mecanisme per aportar una Representació Gràfica Alternativa (RGA). Una RGA és la descripció gràfica i precisa d’un immoble (parcel·la i/o construcció) mitjançant l’ús de coordenades geogràfiques, referides al sistema geodèsic oficial i que s’ha de confeccionar en format informàtic .GML.

Aquest procediment s’acompanya d’un Informe de Validació Gràfica a través de la Direcció General del Cadastre. Aquest informe comprova que els fitxers .GML estiguin correctament definits i compara la superposició de la RGA amb la cartografia cadastral. Es mostren les parcel·les cadastrals afectades i de quina manera.

Per acomplir els requisits tècnics necessaris per dur a terme una RGA aquesta haurà de ser realitzada per un tècnic competent a través de la confecció d’un estudi topogràfic, on es garantirà una major fiabilitat en la descripció geomètrica de les parcel·les i les seves construccions.

Comments are closed.