El topògraf

La Topografia (del grec topos, “lloc” i graphia, “descriure”) és la ciència que estudia el conjunt de principis i procediments que tenen com a objectiu la representació gràfica de la superfície terrestre, amb les seves formes i detalls, tan naturals com artificials. Aquesta ciència va lligada a la Cartografia (del grec chartis, “mapa” i graphia, “descriure”) i a la Geodèsia, branca de la geofísica que estudia la forma i dimensions de La Terra en termes astronòmics.

Els orígens d’aquestes ciències són tan antics com les primeres conjectures de que La Terra no era plana el segle VI. aC. Amb el temps les necessitats de conèixer la forma i dimensions del lloc on vivim han canviat en funció dels usos: navegació, fins militars… Actualment la societat requereix de conèixer i disposar informació del territori amb més rigor i per a una infinitat d’usos. És aquí on rau la figura del topògraf.

L’Enginyer Tècnic en Topografia és el professional que domina les tècniques necessàries i disposa de les competències per realitzar treballs de:

  • Topografia: Representació gràfica del terreny i/o traspassar informació gràfica al terreny.
  • Cartografia: El·laborar mapes de grans extensions de terreny.
  • Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG): Sistema capaç d’integrar, emmagatzemar, editar, analitzar, compartir i mostrar informació amb referències geogràfiques.
  • Fotogrametria i Teledetecció: Eines per extreure documents mètrics a partir de fotografies (terrestres, aèries o satel·lit) amb finalitats topogràfiques o cartogràfiques.
  • Làser Escàner: Obtenció de documents mètrics a partir de la captura massiva de dades amb tecnologia làser escàner.
  • Geodèsia: Eina indispensable per posicionar-nos sobre La Terra, sobretot amb els GNSS (Sistema Global de Navegació per Satèl·lit).

Comments are closed.